Uslovi korisćenja SMS servisa

Opšti uslovi i način korišćenja servisa SMS promocije

Prilikom korišćenja servisa SMS promocije koje nudi kompanija IT Montenegro obavezni ste da poštuju pravilnik: "Opšti uslovi i način korišćenja servisa SMS promocije".

Slanjem zahtjeva za registraciju putem SMS poruke ili ispunjavanjem web ankete/formulara na sajtu vlasnika/administratora grupe ili firmi koje žele da se reklamiraju na ovaj način krajnji korisnik (primalac sms poruka) prihvata ove Uslove i obaveze korišćenja sms servisa.

SMS Servis i aplikacije vlasništvo su kompanije IT Montenegro d.o.o. (u daljem tekstu ili sadržaju sajta: „Kompanija“). Softwer je rađen po standardu propisanim i usvojenim od strane međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) JUS ISO 9001 - Segment JUS ISO 9000-3 (Smernice za primenu standarda ISO 9001 u razvoju, isporuci i održavanju softvera) pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba servisa koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti strogo je zabranjena.

I način upotrebe

IT Montenegro d.o.o. dozvoljava korišćenje SMS servisa na sledeći način:

 • SMS servis je namjenjen korišćenju sa ciljem slanja informacija krajnjim korisnicima.
 • Poslate poruke su poruke koje korisnik šalje preko mobilnih operatera na broj definisan za prijavljivanje korisnika grupa.
 • Povratna poruka je poruka koju vlasnik grupe/administrator šalje korisniku.
 • Korisnici usluge mogu biti sva fizička ili pravna lica koja poštuju i prihvataju ovaj pravilnik.

SMS servis se može koristiti za:

 • Za registrovanje korisnika unutar grupa i/ili registraciju grupa.
 • Za distribuiranje i slanje reklamnih/promotivnih poruka u cilju informisanja potrošača registrovanim korisnicima ili za primanje poruka prilikom registracije ili tokom učestvovanja u promotivnim akcijama i nagradnim igrama.

Prilikom korišćenja servisa ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Brojevi korisnika se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima ili na zakonom nedozvoljen način.

Prilikom korišćenja sms servisa povrijedom ovog pravilnika smatraće se svaki pokušaj zloupotrebe ili korišćenja u lošoj namjeri pa je samim tim:

 • Zabranjeno da se SMS servis koristi za širenje mržnje, rasne netrpeljivosti ili na društveno neprimjeren način. Takodje je strogo zabranjeno da poruke koje se automatski distribuiraju korisnicima grupa imaju neprimjeren sadrzaj ili riječi. Sistem je podešen za automatsku detekciju ovakvog sadržaja i korisnici će pri pokušaju zloupotrebe sistema biti automatski ugašeni bez prava mogućnosti ponovnog aktiviranja ili povraćaja novca za otvaranje.
 • Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa grupama ili uslugama koje se nude putem sms servisa.
 • Zabranjeno je korišćenje sms servisa u svrhe naplaćivanja sms usluga.
 • Zabranjeno je svako korišćenja servisa radi nuđenja usluga trećim licima bez pismene saglasnosti Kompanije IT Montenegro.
 • Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad servisom, pratećim aplikacijama ili mobilnim uređajima korisnika.
 • Zabranjeno je korišćenje bilo kakvih fraud aplikacija za pristup sistemu.

Kompanija IT Montenegro d.o.o. neće biti odgovorna za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.

II Registracija i kori{ćenje

Slanjem zahtjeva za registraciju putem SMS poruke ili ispunjavanjem web ankete/formulara na sajtu vlasnika/administratora grupe ili firmi koje se reklamiraju preko grupe primalac sms poruka prihvata ove Uslove i obaveze korišćenja sms servisa kao i primanje reklamnih SMS poruka za grupu u koju se prijavio.

Korišćenje sms servisa zahteva registraciju korisnika ili slanje dodatnih informacija radi korišćenja. IT Montenegro zadržava pravo da u nekim slučajevima, kao što su lažno predstavljanje, uvredljivo ponašanje i slično (što ne mora obrazložiti), odbije registraciju korisnika ili grupe i tako Vam onemogući pristup servisima. U slučaju neovlašćene upotrebe servisa, dužni ste da obavestite IT Montenegro. Za bilo kakvu štetu prouzrokovanu Vašim propustom da postupate po navedenim pravilima ne snosimo odgovornost.

Servis mogu koristiti svi korisnici mobilnih operatera. Uslugu podržavaju svi telefoni.

Prijava, odjava i drugi vidovi korišćenja istaknuti su na stranici sa upustvima i primjerima korišćenja sms servisa.

Svaka poslata SMS poruka od strane krajnjih korisnika naplaćuje se po važećem cjenovniku koji korisnik ima potpisan sa operaterom kojeg koristi. Korisnicima se ne naplaćuju dodatno primljene poruke od strane kompanije IT Montenegro ili vlasnika/administratora grupa.

III Privatnost

Svi Vaši lični podaci (ime, prezime, adresa, br. telefona, e-mail adresa) IT Montenegro d.o.o. će upotrebiti u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Vaša je odgovornost za tačnost prijavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vam onemogućimo korišćenje servisa.

Vlasnici i korisnici grupa su takođe dužni da poštuju zakonom zagarantovana prava o zaštiti ličnih podataka i samim tim ne smiju ni na koji način koristiti ili distribuirati trećim licima osim na način na koji su korisnici grupa prilikom registracije u grupu pristali.

IV Odgovornost i garancije

Poruke moge sadržati sadržaj koji nema veze sa kompanijom IT Montenegro ili firmama koje su povezane sa korišćenjem i distribuiranjem sadržaja za grupe. Sadržaj poruka je definisan kao pogodnost korisnika, i IT Montenegro d.o.o. ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takve poruke:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
 • Nisu bezbjedne, sadrže viruse i/ili druge štetne materijale;
 • Sadrže klevete, vređaju;
 • Povređuju pravo intelektualne svojine.

V Spriječavanje pristupa ili kori{ćenja

Saglasni ste da kompanija IT Montenegro d.o.o. po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje servisa, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni kompanija IT Montenegro d.o.o. ni preduzeća sa kojima je povezana unutar grupa, neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa servisu, ili bilo kojim informacijama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

Kompanija IT Montenegro zadržava sva prava automatskog detektovanja sadržaja poruka te onemogućavanja slanja i primanja ukoliko se detektuju kao štetne ili neprimjerene ali ne može garantovati da krajnji korisnici sistema neće dobijati poruke sa takvim sadržajem.

Kompanija IT Montenegro zadržava sva prava detektovanja, analize izvora, putanje transmisije sms poruka i skladištenje ovih podataka u log fajle, te spriječavanja pristupa sistemu ili korišćenje istog ukoliko se utvrdi da se koriste fraud sistemi ili servisni centri koji nisu registrovani za mrežne grupe kojima krajnji korisnici ili administratori grupa pripadaju.

Fraud porukama će se smatrati bilo koji pokušaj korišćenja sistema u slučajevima slanja neprimjerenog broja poruka i svaki ovakav vid korišćenja biće privremeno ili trajno suspendovan blokiranjem broja unutar sistema.

VI Promijena uslova kori{ćenja

IT Montenegro d.o.o. može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja servisa ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posjetiti ovu stranu i informisati se o njima.

Daljim korišćenjem servisa, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

VII Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog servisa biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde iznijeti.

VIII Obavije{tenja korisnika

Kompanija IT Montenegro zadržava pravo da korisnike grupa obavijesti o načinu i  uslovima korišćenja servisa, kao i informacija koje su bitne za zaštitu privatnosti ili mogućnosti odjavljivanja sa grupa.

Kompanije koje koriste grupe za reklamiranje ili promovisanje svojih usluga prilikom isticanja parametara za registrovanje korisnika, dužne su da imaju istaknute svoje Opšte uslove korišćenja koji nisu u suprotnosti sa uslovima istaknutim na ovoj stranici ili link ka ovoj stranici, i jasno definisan način na koji korisnici mogu da se odjave ili učestvuju u dobijanju poruka ili reklamnih/promotivnih akcija. Svaka promotivna akcija u kojoj krajnji korisnici učestvuju takođe mora biti definisana Opštim uslovima.

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa sms servisom, molimo da pošaljete poruku na kontakt stranici našeg sajta.

IX Ograničenja

Sve poruke ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Administratori grupa zadržavaju pravo da ograniče dostupnost ponuda ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po slobodnom izboru, u bilo koje doba, i prema sopstvenom nahođenju.

Servis ne podržava slova karakteristična za naš jezik kao što su: š, ć, ž, đ i č.

Naziv grupe i naslov (brendiran potpis prilikom slanja) mogu da sadrže minimum 3, a maksimum 11 slovnih karaktera.

Nije moguće podešavanje da naziv grupe i naslov (brendiran potpis) predstavlja broj telefona u bilo kom obliku ili dijelu.

U nazivu grupa ili naslovu (brendiranom potpisu) je zabranjeno korišćenje registrovanih imena ili brendova, ili na bilo koji način kršenje prava na intenektualnu svojinu osim u slučaju da imate svu potrebnu dokumentaciju da takav naziv možete da koristite u svrhe promovisanja.

X Odgovornosti

Krajnji korisnik (primalac sms poruka) treba biti upoznat sa sledećim:

 • Kompanija IT Montenegro ne odgovara za sadržaje koje međusobno razmjenjuju vlasnici grupa/administratori sa krajnjim korisnici.
 • Kompanija IT Montenegro ne odgovara za izgubljene sadržaje koji su posljedica nepravilnog korišcenja, tehničke neprikladnosti telefona i neupućenosti odnosno nespretnosti korisnika.
 • Kompanija IT Montenegro ne odgovara za bilo kakve greške ili nefunkcionisanje telefona, koji su posljedica upotrebe sms sadržaja na tehnološki neprikladnim telefonima.
 • Kompanija IT Montenegro ne može garantovati djelovanja sistema u slučaju pada mreže ugovornih partnera ili drugih tehničkih smetnji, koje mogu privremeno ometati djelovanje sistema.
 • Kompanija IT Montenegro ne može garantovati da su podaci u sms porukama tačni i da odslikavaju zvaničnu ponudu ili stavove vlasnika grupa ili kompanija koje se na ovaj način reklamiraju.

XI Cijenovnici i/ili ponude

Cenovnici i/ili ponude publikovani putem sms poruka su isključivo ilustrativnog karaktera i ne moraju da odgovaraju zvaničnim cijenama za ponude, te ih samo kao takve treba i shvatiti.

XII Abuse

U slučaju da dobijate bilo kakav materijal koji/ili smatrate:

 • uvredljivim ili ponižavajućim,
 • koji Vas na bilo koji način uznemirava ili remeti vašu privatnost, a ima veze sa korišćenjem servisa ili smatrate da možda ima,
 • smatrate da je neko od vlasnika grupa povrijedio vaše pravo na privatnost i zloupotrijebio lične podatke ili ih dostavio trečim licima,
 • da vas je prijavio na sms sistem bez vašeg znanja i saglasnosti,

molimo Vas da obavijestite našu kompanuju putem e-maila na: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ili izvršite odjavu vašeg broja slanjem poruke: odjavi me naziv_grupe

Poslednje ažuriranje ponedjeljak, 02 januar 2012
 
Pretraga sajta
Svakodnevno poslovanje kompanija, svakog većeg preduzeća ili institucije, nezamislivo je bez kvalitetnih IT riješenja.  Želeći da Vam omogućimo što kvalitetnije servise, na jednom mjestu smo objedinili sve usluge potrebne za savremeno IT poslovanje jedne kompanije.
Želite dodatne informacije?
Pitajte nas...
Registracija TLD domena
Provjerite da li je adresa koju želite slobodna: